Arbetsmarknad & Arbetsliv

Arbetsmarknad & Arbetsliv (Sverige) utges av Karlstads universitet i samarbete med Göteborgs universitet. Redaktionen sitter vid ämnet arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Arbetsmarknad & Arbetsliv är ett forum för både forskning och debatt. Tidskriften behandlar bland andra följande frågor: arbetslöshet, åtgärder mot arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknad, sysselsättningsfrågor, arbetsrätt, utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet, arbetslivets förändring t ex arbetstider, distansarbete och flexibilitet, social och psykisk arbetsmiljö. Arbetsmarknad & Arbetsliv utkommer med finansiellt stöd från FAS, IFAU och VINNOVA.

Publicerar artiklar på svenska.

Nordic Journal of Working Life Studies

Nordic Journal of Working Life Studies (Nordic) is an open access international and scientific journal on working life, sponsored by the Nordic Council of Ministers. The journal aims to strengthen the exchange of experiences, perspectives, methods and outcome of the Nordic working life research across the Nordic countries and promote Nordic working life research internationally. The content of the journal is studies concerning changes in work and how these changes affect qualifications, health, occupation, innovation, economy, identity, social orientation and culture. The journal has an interdisciplinary profile.

Publishes articles in English.

Nordiske Organisasjonsstudier

Nordiske Organisasjonsstudier (Norge) er en viktig flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme. Nordiske Organisasjonsstudier gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret, med støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter (NOP-HS).

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Professions and Professionalism

48

Professions and Professionalism (Nordic) is an open-access journal that invites research-based empirical, theoretical or synoptic articles focusing on traditional professions as well as other knowledge based occupational groups approached from any perspective or discipline. The journal creates a space for development of the research field, prioritizing no single theoretical horizon or methodological approach.

Publishes articles in English.

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norge) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Hovedtemaene er arbeidsledighet og sysselsetting, arbeidsmarkedspolitikk, lønnsutvikling, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø. Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter. Søkelys på arbeidslivet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeidsdepartementet og Norges forskningsråd. Til og med 2006 var tidsskriftet kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet, men fra 2007 skiftet det navn og fokus til Søkelys på arbeidslivet. Dette ble gjort for å signalisere en bredere tilnærming til området.

Publiserer artikler på norsk og nordiske språk.

Tidsskrift for Arbejdsliv

Tidsskrift for Arbejdsliv (Danmark) er et primært dansksproget, internationalt, videnskabeligt tidsskrift om arbejdsliv; det henvender sig til alle der interesserer sig for forskning om arbejdsliv, arbejdsmiljø og arbejdsmarked. Tidsskriftet udgives af Werks Forlagsdistribution i samarbejde med Center for Studier i Arbejdsliv. Tidsskriftet har en tværfaglig profil, og tilstræber en kritisk vinkel på de eksisterende teoretiske og politiske diskurser om arbejdslivet. Det bringer både artikler med vægt på teoretisk diskussion og artikler, der bygger på empiriske undersøgelser og praksisnære problemstillinger. Udover de forskningsbaserede artikler er der en nyhedssektion, en debatsektion og en sektion med anmeldelser af publikationer indenfor området.

Publicerer artikler på dansk.