Barn

Tidsskiftet Barn (Norge) gis ut av Norsk senter for barneforskning. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Med sin tverrfaglige profil bringer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter samt barn og barndom i historien. Redaksjonen arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig.

Publiserer artikler på skandinaviske språk.

Journal of Comparative Social Work

Journal of comparative social work (Norway) publishes articles on subjects of importance for social work with a special emphasis on comparative research. It was founded in 2006 and is currently hosted by University of Nordland, in cooperation with University of Agder and University of Stavanger. From 2010 onwards it is published bi-anually, in April and October.  All works in this journal are licensed under the Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0. Essentially, this means that you can download the works and share them with others as long as you credit the author, but you can not change them in any way or use them commercially.

Publishes articles in English.

Nordisk østforum

Nordisk østforum (Norge) er et nordisk tidsskrift som gis ut av NUPIs Avdeling for Russland og Eurasia, Institutionen för östeuropastudier, Uppsala universitet (Sverige), Center for Russiske og Østeuropeiske studier, Syddansk Universitet (Danmark) og Aleksanterinstitutet (Finland). Nordisk Østforum fokuserer tematisk på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa og det postsovjetiske området. Det er det eneste nordiske tidsskriftet som dekker dette området, og Nordisk Østforum fyller derfor en viktig nisje som nettverksbygger i det nordiske miljøet. Tidsskriftet publiserer utelukkende på nordiske språk og har en meget god geografisk spredning blant bidragsyterne. Tidsskriftet er i 2013 inne i sin 27. årgang. Første årgang var 1986 og det ble da utgitt av Nordiska komiteen for Öststatsforskning.

Publiserer artikler på nordiske språk.

Nordiske Organisasjonsstudier

Nordiske Organisasjonsstudier (Norge) er en viktig flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme. Nordiske Organisasjonsstudier gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret, med støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter (NOP-HS).

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (Norge) er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser. Tidsskriftet eies av Norsk Medieforskerlag, og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og Rådet for anvendt medieforskning. Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Sosiologi i dag

Tidsskriftet Sosiologi i dag (Norge) er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift. Tidsskriftet publiserer i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag har som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse – og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer bringer sammen tekster som belyser et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstreber at artikler fra både etablerte og nye forskere skal være representert. Tidsskriftet utkom første gang i 1970, er uavhengig og gis ut på Novus forlag.

Publiserer artikler på skandinaviske språk.

Sosiologisk tidsskrift

Sosiologisk tidsskrift (Norge) er et tidsskrift for publisering av sosiologiske forskningsresultater i Norge. Ved siden av teoretiske og empirisk baserte arbeider, formidler tidsskriftet også faglige debattinnlegg og kommentarer, oversikter over tilstanden på sosiologiens forskjellige felter, anmeldelser av ny faglitteratur og innlegg om sosiologiens samfunnsmessige status. Sosiologisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk sosiologforening.

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Søkelys på arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet (Norge) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvaltning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet formidler forskning om arbeidslivet i Norge og Norden. Hovedtemaene er arbeidsledighet og sysselsetting, arbeidsmarkedspolitikk, lønnsutvikling, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø. Vekten ligger på empiriske studier av både kvalitativ og kvantitativ karakter. Søkelys på arbeidslivet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeidsdepartementet og Norges forskningsråd. Til og med 2006 var tidsskriftet kjent som Søkelys på arbeidsmarkedet, men fra 2007 skiftet det navn og fokus til Søkelys på arbeidslivet. Dette ble gjort for å signalisere en bredere tilnærming til området.

Publiserer artikler på norsk og nordiske språk.

Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning (Norge) er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskrift for kjønnsforskning ble startet under navnet Kvinneforskning i 1977 av Sekretariatet for kvinneforskning i Norges forskningsråd (tidligere NAVF). I 1998 ble det overtatt av det da nyopprettede KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005. Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temanumre og i åpne numre. Artiklene er i hovedsak skrevet av norske forskere, men det presenteres også bidrag på svensk, dansk og engelsk.

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning (Norge) presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum. Hovedvekten er lagt på publisering av originalartikler av nordiske samfunnsforskere, basert på empiriske undersøkelser. Tidsskriftet bringer også forskningskommentarer, symposier samt kortere debattinnlegg og bokomtaler. Det gis også ut spesielle temanumre. Tidsskriftet utkom første gang i 1960, og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.

Publiserer artikler på skandinaviske språk.

Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskrift for ungdomsforskning (Norge) utgis av forskningsinstituttet NOVA ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Formålet med tidsskriftet er å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål til et bredt publikum. Tidsskriftet, som er fritt tilgjengelig på internett (Open Access) retter seg således mot alle som er interessert i ungdommens situasjon i vårt samfunn og gjør at leserne kan holde seg oppdatert om det som skjer innen ungdomsforskningsfeltet i Norge. Foruten forskere, er tidsskriftet særlig aktuelt for de som arbeider med ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål i det daglige.

Publiserer artikler på norsk.

Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning (Norge) er et flerfaglig, refereebasert forskningstidsskrift om velferdsspørsmål med vekt på velferdsstaten i historisk og komparativt perspektiv, sosiale problemer, levekår og livskvalitet, trygd, helse og sosiale tjenester. Tidsskrift for velferdsforskning legger vekt på flerfaglighet og ønsker å være et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene. Det er også en ny publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser. Tidsskrift for velferdsforskning utkom første gang i 1998.

Publiserer artikler på norsk.

Tidsskriftet Utmark

Tidsskriftet Utmark (Norge) har som hovedmålsetting å drive med formidling av problemstillinger og kunnskap om bruk og forvaltning av utmark mellom brukere og forskere.

Publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk.